ประเด็นเด่น

Hot Promotion

New


หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร "Corporate Training"

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่หลักสูตร IELTS, Business English, General English, IGCSE, A-levels, IB, GED, TOEFL และให้คำปรึกษาแนะแนวศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา และจีน นอกจากนี้สถาบันฯ มีบริการสอนภาษาอื่นๆ อาทิ NC test, ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรหรือที่เรียกกันว่า Corporate Training
 
หลักสูตร Corporate Training เหมาะกับองค์กรที่ต้องการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน โดยเราจะจัดส่งอาจารย์ฝรั่งที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีความเชี่ยวชาญให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆ ตลอดจนนำเสนอหลักสูตรรายละเอียดการสอนที่เหมาะกับความต้องการขององค์กร
 
เป้าหมายสำคัญของสถาบันฯ เพื่อต่อยอดความรู้เชิงทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เราออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ทักษะการเขียน ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยค รวมทั้งการฝึกออกเสียง
ตัวอย่างหัวข้อการสอนและเนื้อหาต่างๆ
 
Business English Conversation in a workplace การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
 
การทักทาย การแนะนำลูกค้า
การพูดคุยภาษาอังกฤษ
การให้คำแนะนำต่างๆ
การประชุมพบปะคู่ค้าชาวต่างชาติ
 
Effective Communication skills for meeting การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพในการประชุม การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน 

 
การแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
การเสนอแนวคิด แนะนำ
การเตรียมข้อมูลและวางแผนการประชุม 
 
Presentation skills ทักษะการนำเสนองานในเชิงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
 
ภาษากายในการสื่อสารกับผู้ฟัง
การนำเสนอความคิด
แนะนำการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
 
Report writing เรียนรู้การเทคนิคการเขียนรายงานอย่างไรให้ดี รวมทั้งเรียนรู้แนวทางการเขียนหลากหลายรูปแบบ
 
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
รูปแบบการเขียนรายงาน
 
Email writing การสื่อสารผ่านการเขียนอีเมล์ 
 
มารยาทในการเขียนอีเมล์
รูปแบบการเขียนอีเมล์ที่ดีทำอย่างไร
การฝึกฝนเพิ่มเติม
 
Customer service การให้บริการลูกค้า (รับมือกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 
การให้บริการลูกค้าภายนอกองค์กร
การให้บริการลูกค้าภายในองค์กร
ภาษาที่ใช้สนทนาทางโทรศัพท์
 
รายชื่อองค์กรชั้นนำที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ได้จัดส่งอาจารย์เข้าฝึกอบรม อาทิ 
 
SCG
Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing Co., Ltd.
• Cavallino Motors Co., Ltd. (Ferrari)
• ISUZU Motors (Thailand) Co.,Ltd 
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd.
• FESTO
Sysmex (Thailand)
• SapuraKencana Drilling Asia Limited
• Poyry Energy Ltd.
• FWD Life Insurance Public Company Limited
Henkel (Thailand) Co., Ltd.
Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd.
DE-STA-CO (Asia Co., Ltd.)
The Department of Export & Promotion
Thai Farmers Bank
Standard Chartered Bank
Nike
Castrol
Louis Vuitton
Tetra Pak
The Telephone Organisation of Thailand
The Ministry of Science & Technology
HSBC
Zuellig Pharma
Metal One PLC
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 613 1177
info@newcambridge.com
 
 
ชมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนได้ที่