ยินดีต้อนรับสู่ New Cambridge Institute (Thailand)

หลักฐานการสมัครสอบ IELTS

  • 1.) ใบสมัครสอบ IELTS

  • 2.) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 1 ใบ

  • 3.) ค่าทดสอบ IELTS 7,020 บาท หากสมัคร ออนไลน์ 6,685 บาท

ตารางสอบ IELTS ปี 2560 ( British Council )

ตาราง สอบ IELTS British Council

หมายเหตุ : วันสอบที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน ( * )จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training และ Academic modules ตัวอักษรปกติจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic modules เท่านั้น

แหล่งที่มา : British Council


 

ตารางสอบ IELTS ปี 2560 ( IDP )

ตาราง สอบ IELTS IDP

หมายเหตุ : วันสอบที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน( * ) จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง Genaral Training และ Academic Modules ตัวอักษรปกติจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic Modules เท่านั้น

แหล่งทีมา : IDP

 

ผลการสอบ IELTS

สามารถตรวจสอบผลคะแนน IELTS จากทางอินเตอร์เน็ตได้ภายหลังการสอบ 13 วัน โดยผู้สอบสามารถตรวจสอบผลคะแนน IELTS ได้เองจากเว็บไซต์ของ British Council และ IDP ผลการสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยรายงานผลเป็นความสามารถภาษาอังกฤษโดยรวม และความสามารถทางภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ผลการสอบ IELTS จะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ