เรียน IELTS

New Cambridge

Social Links

IELTS Intensive

IELTS Intensive ( 15 ชั่วโมง )

หลักสูตรนี้เป็นการทบทวน และ เพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS เช่น การฟัง การอ่าน และเทคนิคการเขียน รวมทั้งการพูดแบบตัวต่อตัว เพื่อให้จัดการกับข้อสอบได้ดีที่สุด และเพิ่มคะแนนให้ได้ตามต้องการ โดยจะมีอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาช่วยแนะแนวนักเรียนให้ประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนก่อนสอบ IELTS

รับเข้า เคยผ่านคอร์ส Key skill หรือ มีผลสอบตั้งแต่ คะแนน 5.5up
จำนวนนักเรียน 7 - 16 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)
Recommendation : เคยผ่านคอร์ส Key skill หรือ สูงกว่า , มีคะแนนตั้งแต่ 5.5up
(เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อย)
ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร : 02 613 1177

แนวทางการสอน

  1. เน้นตะลุยโจทย์ และ ติวเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการสอน คอร์สเรียน IELTS มากกว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนได้ผลคะแนน ตามเป้าหมายตามระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ มากกว่า 20,000 คน
  2. เรียน IELTS ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมุ่งเน้นการสอน แบบ Learner Autonomy หรือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะติดตัว สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ และได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเป็นคุณครูอย่างแท้จริง ครูทุกท่านล้วนมีความเอาใจใส่นักเรียน และมีประสบการณ์ สอน คอร์สเรียน IELTS มามากกว่า 10 ปี
  3. มีการส่งเสริม คลาสเรียนนอกเวลา ทั้ง 4 ทักษะโดยนักเรียนสามารถทำข้อสอบเก่า IELTS เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ และให้ feedback เป็นรายบุคคล ทำให้สามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด
  4. สามารถเรียนรู้การเรียนแบบ ตัว ต่อ ตัว กับอาจารย์ (20 นาที 3 ครั้ง) เพื่อสอนในจุดที่เรายังไม่เข้าใจ หรือ จำลองเสมือนการสอบ Speaking Test จริง เพื่อให้เรารู้ในจุดที่เรายังต้องปรับปรุงให้ได้คะแนนตามเป้า
  5. นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ห้อง LAB ของทางสถาบัน หรือ สามารถ ฝึกฝนตัวเองได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน หรือ ที่อื่น ๆ ผ่านช่องทาง Internet ได้แก่ Smart phone, Tablet, Notebook และ Computer เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย โดยบางหัวข้อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ จากทาง มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ สถาบัน New Cambridge เท่านั้น
  6. *ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล