โปรโมชั่น และกิจกรรม

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ General English

หลักสูตร General English หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ “เก่งพูดและเก่งไวยากรณ์” เหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงาน

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นทักษะการพูดและหลักไวยากรณ์ เสริมความรู้ด้วยคำศัพท์ต่างๆมากมาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

หมายเหตุ : ในการเริ่มเรียนคอร์สนี้จะต้องมีการทดสอบ Placement Test ก่อนเรียน เพื่อวัดระดับพื้นฐานภาษา

 

logo